ژاویز حامی استارت آپ ها و شرکت های نوپا

یکی از شعار های شرکت ژاویز حمایت از استارت آپ ها و شرکت های نوپاست و برای تحقق این شعار  از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم.

حمایت از استارت آپ ها