میز مدیریت  یکی از اجزای مبلمان اداری می باشد که با توجه به سبک مبلمان محل کار خود میبایستی از انواع مختلف آن انتخاب کنید. میز مدیریت ژاویز